سلام بر سلطان خراسان؛ او که غبار قدمگاهش، سرمه دیدگان ماست. 

 

 میلاد على بن موسى الرضا 

مبارک باد ...